dijous, 31 de març de 2016

GUARET
El guaret (també anomenat goret) és una pràctica agrícola ancestral per tal d'evitar esgotar el sòl, i estava lligada amb el sistema de rotació de conreus, especialment a l'agricultura de secà. Actualment està en regressió, ja que la disponibilitat de fertilitzants i la intensificació de l'agricultura permeten en molts casos prescindir-ne.
La tècnica tradicional, coneguda als Estats Units com a Fallow, consisteix a deixar la terra sense cap conreu un any de cada dos, per tal d'acumular aigua en el terra s'hi fan un seguit de llaurades superficials al mateix temps que es deixa la terra nua sense cap herba. Es pretén que gràcies a això amb la pluviometria de dos anys s'obté millor collita en una parcel·la. Només es fa aquest tipus de guaret en zones de pluviometria inferior a 500 litres anuals.

FONT: VIQUIPÈDIA